General leaving group-assisted strategy for photoinduced fluoroalkylations using N-hydroxybenzimidoyl chloride esters

Yi Wang

Weigang Zhang

Qiang Zhang

Zhenlei Zou

Yi Pan

0 views
0 downloads