Measuring the absolute photoluminescence quantum yield of colloidal nanoparticles with multipoint method

Yiliu Li

Xiuyuan Lu

Yaoting Xue

Zikang Ye

Haiyan Qin

Xiaogang Peng

0 views
0 downloads