Activation of AMPK/SIRT1 pathway contributes to Salvianolic acid A-conferred protection against lipotoxicity in hepatocytes and NAFLD in mice

Songtao Li

Qianyu Qian

Na Ying

Jianfei Lai

Luyan Feng

Sitong Zheng

Fusheng Jiang

Qianyun Ding

Hui Chai

Xiaobing Dou

0 views
0 downloads