Chemoenzymatic synthesis of a heparan sulfate glycopeptide mimetic and evaluation of its biological functions

Jia Gao

Yongmei Xu

Jian Liu

0 views
0 downloads