Total synthesis of unique monoterpene-polyketides, cryptolaevilactones, from Cryptocarya laevigata

Yuta Miura

Yohei Saito

Kyoko Nakagawa-goto

0 views
0 downloads