Structures, machine learning predictions and quantum effects of short hydrogen bonds

Shengmin Zhou

Yuanhao Liu

Sijian Wang

0 views
0 downloads