Rapid profiling and imaging of positional lipid isomers through online photochemical derivatization of C=C bonds

Daisy Unsihuay

Pei Su

Hang Hu

Jiamin Qiu

Shihuan Kuang

Li Yingju

Xiaofei Sun

Sudhansu Dey

Julia Laskin

0 views
0 downloads