The role of gut microbiota on the biotransformation and biofunction of nobiletin, a major citrus flavonoid

Yilu chen

Qi Wang

Minna Luo

Hengjun Du

Yanhui Han

Minqi Wang

Hang Xiao

0 views
0 downloads