Finite Element Analysis of Deformation Characteristics in Warm Skew Rolling of Copper Ball

Jiayao Yuan

Xuedao Shu

Xing Chen

Baoshou Sun

Houliang Ma

0 views
0 downloads