Investigation on Tool Performance in Ultrasonic Vibration Assisted Cutting SiCf/SiC_x000B_Ceramic Matrix Composites

Yi-feng Xiong

Wen-hu Wang

Rui-song Jiang

Yao-yao Shi

Xiao-xiang Zhu

Bo Huang

Cong Liu

0 views
0 downloads