The Influence of Rapid Transient Heating in Critical Heat Flux of Boiling Heat Transfer

Yuan Gao

Ezekiel Villarreal

Zhuorui Song

Heng Ban

0 views
0 downloads