Vibration Propagation Analysis of Periodic Pipeline With Crack Defects

donghui wang

yixiong zhang

fenggang zang

qingna zeng

0 views
0 downloads