Reactive CFD Simulation of Fixed Coke Formation in an Industrial RFCC Riser Reactor

Sheng Chen

Haitao Lin

Mengke Wang

Cenfan Liu

Haoyuan Kang

Juanbo Liu

0 views
0 downloads