Application of OpenFOAM in Numerical Simulations of High-Speed Trains Aerodynamics

Panpan Lu

Bo Yin

Zhanling Ji

Guowei Yang

0 views
0 downloads