Numerical Simulation and Flame Characteristics Analysis of Non-Premixed Swirling Combustion

Hou Junqing

Su Yi

Chen Yifeng

Jiang Jieyu

Wei Li

Zhang Bin

0 views
0 downloads