Torsional Buckling Analysis of Lined Bellows in Lng Cryogenic Hoses

Feiyu Xiong

huixin cao

Zhixun Yang

Xipeng Ying

0 views
0 downloads