QM/MM-AC model for capturing long-range QM/MM electrostatic interactions

Xiaoliang Pan

Richard Van

Kwangho Nam

Yihan Shao

0 views
0 downloads