ESDR356 - IL-17A Is the Critical Cytokine for Liver and Spleen Amyloidosis in Inflammatory Skin Disease

Takehisa Nakanishi

Fumiyasu Momose

Masako Ichishi

Kento Mizutani

Yoshiaki Matsushima

Ai Umaoka

Makoto Kondo

Koji Habe

Yoshifumi Hirokawa

Masatoshi Watanabe

Yoichiro Iwakura

Yoshihiro Miyahara

Yasutomo Imai

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com