Soluble free and soluble conjugated phenolics in tomato seeds and their potential beneficial activities

Zhihao Liu

Gillian Manka Tamia

Melody Zeng

Alem El Kadiri

Jianghao Sun

Pei Chen

Xiaohua He

Xianli Wu

Thomas Wang

Seong-Ho Lee

Liangli Yu

0 views
0 downloads