Discovery of novel E3 ligands for targeted protein degradation

Michael Bruno Plewe

Jing Liu

Xiao-Ran Han

Jing Zhou

Matt Lee

Chengwei Zhang

Ying Luo

Yue Xiong

0 views
0 downloads